ALGEMENE VOORWAARDEN EN LEVERINGSCONDITIES

Een pdf-versie van de algemene voorwaarden en leveringscondities bevindt zich in het rechtermenu.

van de vennootschap onder firma Aquacombi, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr.: 01086293

Artikel 1 Definities

Aquacombi: de vennootschap onder firma Aquacombi, gevestigd te 8503AB Joure, Pasteurweg 14, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01086293.

Klant: Onder Klant wordt verstaan een (rechts)persoon die direct of indirect Diensten en/of Producten van Aquacombi afneemt of heeft afgenomen

Diensten / Producten: Onder Producten worden verstaan waterzuiveringssystemen en reinigingsapparatuur, combisteamers en andere horecaapparatuur mede zoals omschreven onder artikel 2. Onder Diensten worden de advies- en verkooptrajecten in ruime zin, mede zoals omschreven onder artikel 2 verstaan.

Overeenkomst: Onder Overeenkomst wordt verstaan de (schriftelijke) vastlegging van afspraken tussen Aquacombi en een Klant en/of de acceptatie van een Offerte door een Klant over de afname van Diensten/Producten.

Offerte: Een schriftelijke uitnodiging van Aquacombi aan een wederpartij bevattende de voorwaarden waaronder Producten / Diensten afgenomen kunnen worden.

Algemene voorwaarden: Onder Algemene Voorwaarden verstaan Aquacombi en Klant deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere onderhandeling, iedere aanbieding, iedere Offerte en iedere Overeenkomst welke door Aquacombi met een Klant wordt afgesloten betreffende de levering van Diensten / Producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden zal worden bijgevoegd in door Aquacombi uitgebrachte Offertes en aanbiedingen, tevens zal Aquacombi telkens verwijzen naar deze Algemene Voorwaarden. Door de aanvaarding van Offertes c.q. de totstandkoming van Overeenkomsten, verbindt de Klant zich akkoord te gaan met deze bepalingen en zich te onderwerpen aan de daarin te zijnen aanzien opgenomen verplichtingen, met terzijdestelling van eigen bepalingen of voorwaarden.

Artikel 2 Doel en omschrijving

Aquacombi heeft zich ten doel gesteld:

·         combisteamers, reinigingsapparatuur, reinigingsproducten, waterzuiveringssystemen, zuiveringsinstallaties voor water en daarmee samenhangende Producten te ontwikkelen, produceren, distribueren, exploiteren, exporteren en vermarkten;

·         het geven van advies en het uitwerken van leveringstrajecten voor waterbehandelingsapparatuur en kookprocessen in de professionele en particuliere keuken;

·         verkoop van combisteamers, (stoom)ovens, koelapparatuur, waterzuiveringproducten en wateronthardinssystemen;

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen door Aquacombi - in welke vorm ook - gedaan, zijn vrijblijvend. Aquacombi is eerst gebonden, nadat een opdracht of order definitief schriftelijk is aanvaard. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van eerder vermelde bevestiging afwijken, zijn eveneens slechts geldig, indien zij schriftelijk door Aquacombi zijn bevestigd.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3. Door Aquacombi in de afbeeldingen, catalogi, tekeningen, of op andere wijze verstrekte opgaven over maat, gewicht, of capaciteit worden geacht zo nauwkeurig mogelijk te zijn gegeven en zijn mitsdien voor Aquacombi niet bindend.

3.4. Alle door Aquacombi vervaardigde en verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen etc. blijven de eigendom van Aquacombi, ook al worden daar kosten voor in rekening gebracht. De Klant staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de door Aquacombi gebezigde fabricage en / of constructiemethoden anders dan met uitdrukkelijke toestemming van Aquacombi worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Artikel 4 Omvang van het aangenomen werk

4.1. In een prijs van een aangenomen werk zijn slechts die leveringen en werkzaamheden begrepen, die in de Offerte nadrukkelijk zijn vermeld.

4.2. Aquacombi draagt zorg- in de mate die door Aquacombi wordt bepaald – voor instructie van gebruiker en/of zijn personeel.

4.3. Indien bij de uitvoering van opdrachten en Diensten / Producten een derde ingeschakeld wordt zonder de tussenkomst van Aquacombi, acht Aquacombi zich niet gebonden bij de inschakeling van deze derden. Voor de toepasselijke voorwaarden, verwijst Aquacombi naar de voorwaarden bij de Overeenkomst tussen de Klant en de betreffende derde.

Artikel 5 Meer- en minder werk

5.1. In de door en/of met Aquacombi gesloten Overeenkomsten is de bevoegdheid begrepen om door Aquacombi verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Aquacombi tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden presteert.

5.2. Aquacombi is in geen geval aansprakelijk indien de gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling door de Klant of diens personeel of door derden. Aquacombi is voorts niet aansprakelijk indien de Klant, diens personeel of derden aan of ten aanzien van de geleverde goederen wijzigingen of reparaties hebben verricht. Hetzelfde geldt indien de geleverde goederen voor andere dan normale doeleinden zijn aangewend of indien de Klant niet stipt de bedieningsvoorschriften is nagekomen.

5.3. Ter voldoening aan de garantieverplichtingen van Aquacombi, is Aquacombi gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende onderdelen te vervangen, respectievelijk te repareren, c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten.

5.4. Aquacombi is niet aansprakelijk voor schade, die aan de Klant of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de door Aquacombi geleverde goederen of installaties zou kunnen ontstaan, zelfs niet indien deze schade bet gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of bij de installatie gemaakte fouten, tenzij er sprake is van opzet/bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aquacombi.

5.5. Indien de uitvoering van de order op verzoek van de Klant of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij de Klant liggende oorzaken wordt vertraagd; dan zullen de prijzen van Aquacombi worden verhoogd met de extra kosten, waaronder renteverlies.

5.6. Aquacombi is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade bedrijfsstoring extra onkosten, verlies van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het Werk en / of de verkochte goederen en installaties. Eventueel door Aquacombi verstrekte adviezen zijn zorgvuldig overwogen, doch Aquacombi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid daarvan, tenzij er sprake is van opzet/bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aquacombi.

Artikel 6 Betaling

6.1. Als een vaste prijs is opgenomen in de Offerte en/of Overeenkomst, geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Voor zover er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt de prijs op basis van nacalculatie door Aquacombi vastgesteld. Prijzen zijn altijd exclusief BTW en van toepassing zijnde overige belastingen.

6.2. Betaling door de Klant moet plaatsvinden binnen acht (8) dagen na aanvang der werkzaamheden of volgens een schriftelijk overeengekomen betalingsschema in bijvoorbeeld een Overeenkomst.

6.3. Wanneer een betaling c.q. betalingen niet binnen 8 dagen na factuurdatum zijn gedaan, is Aquacombi gerechtigd om de factuur te verhogen met 1,25 % per 8 dagen na factuurdatum indien de betaling niet is ontvangen. Verder is Aquacombi gerechtigd tot opeising van de vorderingen van (buiten)gerechtelijke en juridische maatregelen ter incassering van uitstaande betalingen, ten bedrage van 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 1.000,-- exclusief BTW.

6.4 Aquacombi behoudt zich het recht voor om alle goederen die nodig zijn ter uitvoering van een Offerte en de daaruit voortvloeiende afspraken en Overeenkomst, onder zich te houden totdat alle uitstaande vorderingen volledig zijn betaald.

6.5. Aquacombi is steeds gerechtigd een Overeenkomst voor het geheel of voor de verdere uitvoering daarvan te annuleren - onverminderd het recht op vergoeding van schade en zonder dat Aquacombi tot enige schadevergoeding is gehouden – of van de Klant vooruitbetaling danwel het stellen van voldoende zekerheid voor nakoming van zijn betalingsverplichtingen - een en ander ter keuze van Aquacombi – te verlangen indien naar het oordeel van Aquacombi gevaar voor de kredietwaardigheid van de Klant blijkt.

6.6. De prijzen van Aquacombi zijn gebaseerd op de tijdens de Offertedatum, respectievelijk de datum van Overeenkomst geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale lasten en andere overheidslasten, prijzen en alle andere kosten. In geval van verhoging of verlaging van een of meer van deze factoren, ook al geschiedt dat reeds bij de datum van de Offerte, respectievelijk de datum van de Overeenkomst, zal de Offerteprijs, respectievelijk de prijs van de Overeenkomst dienovereenkomstig worden verhoogd of verlaagd. Aquacombi blijft echter bevoegd te leveren tegen de prijs vermeld op de Offerte, in de Overeenkomst en / of orderbevestiging.

Artikel 7 Levering

7.1. Aquacombi bindt zich niet aan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor leveringen strikt op de overeengekomen data, hoewel Aquacombi die zo nauwkeurig mogelijk zal opgeven. De Klant is in geval van niet tijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de Overeenkomst, noch tot weigering of terugzending. Hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte. Overschrijding van de leveringstijd geeft de Klant nimmer het recht op vergoeding van enige schade, door hem of door derden geleden, onverschillig uit welken hoofde deze schade voor hem of de derden mocht zijn omstaan, tenzij er sprake is van opzet/bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aquacombi.

7.2. Onder oplevering wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Klant. De Klant dient te zorgen voor levering van alle energie welke nodig is voor het functioneren van de installatie bij de oplevering daarvan. Verder dient de Klant zorg te dragen voor alle (bouwtechnische) voorbereidingen die nodig zijn voor de oplevering van de door Aquacombi geleverde Producten. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan de Klant mededeling is gedaan. Indien enig onderdeel buiten de schuld van Aquacombi niet tegelijk met het gereed komen van het gehele werk kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden. Aquacombi deelt de klant tijdig het tijdstip van oplevering mede en wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

7.3. Alle goederen en materialen reizen voor risico van de Klant, ook al is franco levering overeengekomen.

7.4. Alle goederen, materialen, gereedschappen, enz…, die zich bevinden op het terrein van de Klant of in een door de klant aangewezen ruimte, bevinden zich daar voor risico van de Klant.

Artikel 8 (Intellectuele) eigendomsrechten

8.1 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten / Producten en al hetgeen daarmee samenhangt, zijn / blijven eigendom van Aquacombi of Aquacombi is gerechtigd tot het (exclusief) gebruik daarvan.

8.2. Kennis die voor aanvang van een Overeenkomst reeds in eigendom was van Aquacombi evenals kennis die is gegenereerd door Aquacombi buiten de strekking van de Overeenkomst, blijft onverminderd eigendom van Aquacombi

8.3. Aquacombi is steeds gerechtigd de door haar gegenereerde kennis, technieken en methoden, modellen, instrumenten, waaronder ook software, in het kader van haar bedrijfsuitvoering te gebruiken.

8.4. Indien enig resultaat en/of ontwikkeling voor een octrooiaanvraag in aanmerking komen, dan is Aquacombi gerechtigd een aanvraag voor een octrooi in te dienen.

8.5. Rapporten, tekeningen, opstellingen, kennis en andere stoffelijke zaken, die verband houden met de uitvoer van een Overeenkomst, zijn / blijven eigendom van Aquacombi.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 De Klant verplicht zich tot geheimhouding van alle (bedrijfs)informatie welke - gedurende de duur van deze Overeenkomst op welke wijze dan ook- verstrekt zal worden. Indien de Klant redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is, waaronder, maar niet limitatief, technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie. De Klant verplicht zich ertoe deze informatie vertrouwelijk te behandelen en deze informatie niet te zullen gebruiken voor een ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst, noch te openbaren aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Aquacombi. Mocht de klant deze bepalingen niet nakomen dan houdt Aquacombi zich het recht voor alle hieruit voorvloeiende schade te verhalen op de klant, doch minimaal € 2500 exclusief BTW. Deze verplichting blijft gelden tot drie (3) jaar na het einde van de Overeenkomst. 9.2 De verplichting tot geheimhouding als in voorgaand artikel gesteld, is niet van toepassing op kennis waarvan de Klant kan aantonen dat: - hij daarover al beschikte voor aanvang van de Overeenkomst; - deze publiekelijk bekend is of is geraakt, na aanvang van de Overeenkomst buiten toedoen van de Klant;

·         hij deze onafhankelijk van de te ontvangen informatie heeft ontwikkeld;

·         hij deze van een derde heeft ontvangen en naar beste weten mocht aannemen dat

·         deze kennis niet van Aquacombi afkomstig is;

·         hij deze dient te openbaren op bevel van een gerechtelijk instituut, administratief orgaan dan wel een overheidsinstelling, met dien verstande dat de Klant Aquacombi onverwijld in kennis stelt en in de gelegenheid wordt gesteld om hierin te interveniëren en mogelijkerwijs de openbaring te voorkomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Aquacombi aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover en indien dit uit dit artikel blijkt. 10.2. Aquacombi verbindt zich er toe gedurende een termijn zoals aangegeven op het bij het geleverde toestel aanwezige garantiebewijs, vanaf op de dag van oplevering als bedoeld in artikel 5.3. van de delen der geleverde goederen te herstellen of te vervangen, welke defect raken, mits naar het oordeel van Aquacombi het defect raken veroorzaakt is door ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie. Op reparaties en nageleverde onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

10.3. Indien aan te tonen valt dat Aquacombi toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst, is Aquacombi slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Aquacombi is slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.

10.4. Iedere andere vorm van schadevergoeding dan onder dit artikel is uitgesloten. Onder de uitgesloten schade wordt begrepen schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.5. Aquacombi is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie, materialen en Producten aan de Klant en schade wegens door Aquacombi gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van een schriftelijke Overeenkomst.

10.6. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst bedraagt in ieder geval niet meer dan 50% van de op de grond van die Overeenkomst door Aquacombi gefactureerde bedragen (exclusief omzetbelasting) evenals de nog niet gefactureerde en nog uitstaande bedragen wegens al geleverde Diensten / Producten, tenzij er sprake is van opzet/bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aquacombi.

10.6. Indien en voor de Overeenkomst een duur Overeenkomst is, bedraagt de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer dan de prijs (exclusief omzetbelasting) overeengekomen in de periode van drie maanden voorafgaande aan de tekortkoming van Aquacombi.

10.7. In geval van een onrechtmatige daad, opzet of grove schuld van Aquacombi of van een van haar werknemers, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aquacombi sluit aansprakelijkheid anders dan hiervoor vermeld uitdrukkelijk uit.

10.8. Voorwaarde voor een mogelijk en/of enig recht op schadevergoeding, is dat opdrachtgever telkens de schade schriftelijk heeft meegedeeld aan Aquacombi.

Artikel 11 Garanties en reclames

11.1. Aquacombi garandeert haar Diensten / Producten gedurende een nader met de Klant over een te komen termijn, waartoe aan de Klant een garantieverklaring zal worden uitgereikt.

11.2. De garantie die Aquacombi geeft voor de door haar geleverde materialen en/of zaken gaat in ieder geval niet verder dan de garantie die de leverancier, fabrikant of importeur aan Aquacombi geeft.

11.3. De garantie die Aquacombi geeft gaat nooit verder dan het kosteloos vervangen en/of repareren van eventuele gebrekkige onderdelen, naar keuze van Aquacombi en het opnieuw uitvoeren van al eventueel uitgevoerde werkzaamheden tot het overeengekomen resultaat is bereikt, tenzij Aquacombi en Klant schriftelijk anders overeenkomen.

11.4. Geen aanspraak op garantie kan worden gemaakt:

·         indien niet tijdig door Klant is gereclameerd binnen de garantie periode en met

·         schriftelijke opgave van de klachten;

·         indien Klant tekortschiet in haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Aquacombi;

·         indien het gebrek in de uitvoering en/of levering is veroorzaakt door niet aan Aquacombi toe te rekenen omstandigheden dan wel omstandigheden die niet voor rekening van Aquacombi komen of behoren te komen, in de ruimste zin des woords.

11.5. Reclames omtrent niet goede of gebrekkige overeengekomen levering van Diensten / Producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk ter kennis van Aquacombi gebracht te worden, bij gebreke waarvan Aquacombi verondersteld dat de levering en/of uitvoering van Diensten / Producten naar tevredenheid heeft plaatsgehad.

11.6. Het eventueel in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1.Tot aan de volledige betaling der goederen blijft Aquacombi daarvan de eigenaar, voor deze goederen niet onroerend zijn geworden. De Klant is niet bevoegd de goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt koopsom c.q. aanneemsom of de restantkoopsom c.q. aanneemsom onmiddellijk volledig opeisbaar.

12.2 Tenzij anders overeengekomen zijn vrijkomende oude installaties en (sloop)materialen de eigendom van Aquacombi.

12.3. Aquacombi behoudt zich tevens de eigendom voor ten aanzien van tegenprestaties van de Klant voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of Diensten en daarnaast ter zake van vorderingen wegens tekortschieten van de Klant in de nakoming van Overeenkomsten, met name in het tekortschieten in betalingsverplichtingen.

Artikel 13 Overmacht

Indien Aquacombi door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, danwel deze bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft Aquacombi het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, ter keuze van Aquacombi, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses kan doen gelden. Als overmacht wordt onder meer beschouwd oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, werkstakingen en uitsluitingen, overstroming, gesloten scheepvaart, en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, ziekte van personeel, het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door toeleveranciers en alle andere buiten de schuld van Aquacombi ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd dan wel bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt. Het hierboven bepaalde geldt eveneens indien de in de voorgaande alinea genoemde omstandigheden zich zouden voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of handelaren die aan Aquacombi moeten leveren.

Artikel 14 . Ontbinding

14.1. De Klant doet afstand van het recht om ontbinding van de Overeenkomst te vorderen of deze op te zeggen.

14.2 Indien één der partijen een uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt, zal de betreffende partij, na in gebreke stelling, de mogelijkheid hebben om binnen een redelijke termijn alsnog deze verplichting na te komen. Bij uitblijven hiervan binnen deze gestelde termijn is de in gebreke stellende partij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, zonder inachtneming van een opzegtermijn, onverminderd het recht op schadevergoeding. Tevens zullen alle vorderingen van de ontbindende partij op de tekortkomende partij direct opeisbaar zijn.

14.3. Aquacombi en de Klant hebben het recht deze Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven schriftelijk te beëindigen:

·         indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank wordt ingediend;

·         indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of stil wordt gelegd;

·         indien sprake is van overmacht - zoals bepaald in artikel 13– en de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd.

Artikel 15 Overdracht

De Overeenkomst en de rechten en plichten zoals vastgelegd in de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquacombi, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd.

Artikel 16 Afscheidelijkheid van de contractsbepalingen

Het ongeldig verklaren van een bepaling van deze Overeenkomst zal geen effect hebben op de geldigheid van de andere in de Overeenkomst staande bepalingen. De Overeenkomst zal uitgelegd worden alsof de niet geldige bepaling eruit gelaten was.

Artikel 17 Afwijking voorwaarden

Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien deze afwijkingen in een door beide partijen getekende Overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op alle door Aquacombi gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen die tussen Aquacombi en de Klant mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Rechter te Leeuwarden.

18.3. Behoudens het bewijs van het tegendeel zijn ter zake van met Klanten gesloten Overeenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.

ZOUTBLOKKEN

Regeneratie zoutblokken voor uw waterontharder?
Die bestelt u hieronder.

DOWNLOADS

Downloadpagina voor Aquacombi productdocumentatie en handleidingen.

ACTUEEL

JAN

21

Wit uitslaande douches in gemeente Hof van Twente

  De fractie van het CDA in de gemeente Hof van Twente wil dat de waterhardheid in die gemeente...

Meer nieuws Lees verder

JUL

31

Voorlichting over drinkwater schiet tekort

JOURE, 2015-07-31 -- Wanneer de drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting zouden verbeteren,...

Meer nieuws Lees verder

DEC

23

Advertentie drinkwaterbedrijf misleidend en oneerlijk

AMSTERDAM, 20141223 -- De Reclamecode Commissie heeft gisteren op een klacht van Aquacombi Nederland...

Meer nieuws Lees verder